Polityka prywatności

Jako Starbonus Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność Uczestników podczas korzystania z Serwisu, ponieważ przestrzegamy przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych stosujemy wymagane zabezpieczenia techniczne i funkcjonalne, które zapewnią, że podczas używania Serwisu Uczestnicy mogą czuć się komfortowo, i być pewni że ich dane osobowe są bezpieczne, a prawo do prywatności szanowane. W tym celu przygotowaliśmy Politykę Ochrony Prywatności Serwisu:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma Starbonus Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485649, identyfikująca się numerami: REGON: 146988774; NIP: 701-040-38-49, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł.
 2. Dane osobowe Uczestników oraz subskrybentów „newslettera” są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Zbiory danych osobowych Uczestników oraz oraz subskrybentów „newslettera” zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych. Informacje o zbiorach są dostępne na stronie http://egiodo.giodo.gov.pl.
 4. Przy Rejestracji, osoba która zakłada Konto użytkownika w Serwisie, stając się jego Uczestnikiem Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu składania Rejestracji. Wyrażenie przez Uczestnika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz komunikacji Uczestnika z obsługą Serwisu.
 5. Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Uczestników, podane w formularzu rejestracyjnym, są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych Serwisu.
 6. Uczestnicy Programu, a także inne osoby mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, bezpłatnego „newslettera” od Starbonus Sp. z o.o. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące usług własnych Serwisu.
 7. Zgoda na otrzymywanie „newslettera” może być wyrażona zarówno przy pierwszej Rejestracji, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym. Dodatkowo zgoda taka może zostać udzielona w trakcie korzystania z Serwisu bez zalogowania.
 8. Administrator danych osobowych zapewnia Uczestnikom oraz subskrybentom „newslettera”, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 9. Zmiany podanych danych osobowych Uczestników możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie.
 10. Uczestnikowi oraz osobie, która korzysta z usługi „newsletter” przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta, oraz komunikacji z obsługą Serwisu, a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres [email protected]
 11. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w niniejszej polityce prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.
 12. Dane osobowe Uczestników i subskrybentów „newslettera” mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. W Serwisie, używane są pliki „cookies”, zgodnie z Polityką plików „cookies”.
 14. Dane osobowe Klientów oraz subskrybentów „newslettera”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.