Regulamin

Regulamin Programu StarBonus z dnia 15.05.2014 r.
 1. Definicje

  1. Starbonus – Starbonus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485649, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100 000 PLN, posiadająca numer NIP 7010403849, REGON 146988774.
  2. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem starbonus.pl.
  3. Partnerzy – aktualna lista sklepów lub usługodawców biorących udział w Programie, wymienionych w zakładce starbonus.pl/search/more Serwisu.
  4. Konto – konto Uczestnika, założone przez Uczestnika w Serwisie, administrowane przez Starbonus.
  5. Program – program zwrotów gotówkowych, którego organizatorem i zarządcą jest Starbonus, polegający na otrzymywaniu nieodpłatnych świadczeń promocyjnych w związku z nabywaniem produktów lub usług od Partnerów za pośrednictwem Serwisu.
  6. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca konsumentem (dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została zarejestrowana w Serwisie i posiada ważne Konto oraz konto PayPal lub Rachunek Bankowy niezbędne do dokonywania rozliczeń Zwrotów.
  7. Konto PayPal – konto Uczestnika prowadzone przez firmę PayPal, założone przez Uczestnika zgodnie z odrębnym regulaminem dostępnym pod adresem: paypal.com/pl/webapps/mpp/ ua/useragreement-full
  8. Rachunek Bankowy – rachunek rozliczeniowy Uczestnika prowadzony przez polski bank.
  9. Saldo Zwrotów – aktualne saldo na koncie Uczestnika aktualizowane przez Starbonus w wyniku dokonywanych przez Uczestnika Transakcji.
  10. Limit Zwrotów – kwota 200 zł stanowiąca maksymalną jednorazową kwotę Zwrotu.
  11. Zwrot – kwota wypłacona przez Starbonus Uczestnikowi w wyniku zgłoszenia przez niego żądania wypłaty Zwrotu, o którą w wyniku dokonania zwrotu pomniejszane jest Saldo Zwrotów.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem starbonus.pl/regulamin/.
  13. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu dostępna pod adresem starbonus.pl/prywatnosc/.
  14. Transakcja – nabycie towaru lub usługi przez Uczestnika u Partnera za pośrednictwem Serwisu.
 2. Informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie oraz zasady przyznawania nieodpłatnych świadczeń promocyjnych w formie zwrotów gotówkowych.
  2. Właścicielem Serwisu jest Starbonus.
  3. Uczestnikiem nie może być pracownik Starbonus lub osoba pozostająca ze Starbonus w stosunku cywilnoprawnym.
  4. Starbonus jest organizatorem i zarządca Programu. Starbonus nie jest stroną Transakcji, do zawarcia której dochodzi pomiędzy Uczestnikiem i Partnerem.
  5. W celu założenia Konta, Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Serwisie w zakładce starbonus.pl/user/register. Podczas procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Uczestnik uzyskuje pełny dostęp do Konta po potwierdzeniu przez Uczestnika adresu email oraz zdefiniowaniu hasła dostępu do Konta Uczestnika.
  6. Starbonus ma prawo weryfikacji prawdziwości danych Użytkownika w każdej chwili.
  7. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto. Uczestnikom nie wolno korzystać z kont innych uczestników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Uczestnik powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego Konta. Konta są niezbywalne.
  8. Starbonus zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenie Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W takim przypadku Starbonus może uzależnić dalsze uczestnictwo w Programie od dokonania zmiany przez Uczestnika hasła dostępowego do Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Uczestnik odzyska dostęp do Konta.
  9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu. Uczestnik zobowiązany jest powstrzymać od działań mogących naruszyć prawa osób trzecich, w tym działań mogących stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Uczestnik nie może dostarczać do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Program

  1. Udział w Programie jest bezpłatny.
  2. Starbonus określa w zakładce starbonus.pl/search/more aktualną listę Partnerów, u których zakup w wyniku Transakcji powiększa Limit Zwrotów Uczestnika.
  3. Starbonus określa w zakładce starbonus.pl/search/more o jaką kwotę lub procent wartości Transakcji zostaje powiększone Saldo Zwrotów Uczestnika w wyniku dokonania Transakcji.
  4. Przy obliczaniu wysokości o jaką powiększane jest Saldo Zwrotów, Starbonus bierze pod uwagę wartość Transakcji bez usług dodatkowych takich jak koszty transportu, koszty ubezpieczenia, ewentualne prowizje, podatek VAT.
  5. W celu zwiększenia Salda Zwrotów, Uczestnik powinien dokonać Transakcji z Partnerem za pośrednictwem Serwisu (przy czym w tym celu należy mieć włączoną obsługę plików Cookie w przeglądarce internetowej) przed zakończeniem sesji internetowej rozpoczętej w Serwisie.
  6. Saldo Zwrotów ulega zwiększeniu w terminie do 3 dni od daty zatwierdzenia Transakcji przez Partnera. Partner zatwierdza Transakcje w terminie do 90 dni od daty jej dokonania (tj. od daty otrzymania pełnej płatności za produkt lub usługę).
  7. Transakcje i aktualne Saldo Zwrotów są zapisywane i udostępniane na Koncie.
  8. Żądanie wypłaty zwrotu powinno być zgłoszone przez Uczestnika w zakładce starbonus.pl/payout-connect po zalogowaniu do Konta.
  9. Zwrot może być wypłacony na Konto PayPal lub Rachunek Bankowy należące do Uczestnika Programu.
  10. Minimalna kwota jednorazowego Zwrotu wynosi 10 zł, a maksymalna określona jest przez Limit Zwrotów.
  11. Saldo Zwrotów zmniejszane jest o wartość kolejnych wypłaconych Zwrotów.
  12. Saldo Zwrotów zmniejsza się o taką samą wartość o jaką zostało podniesione w związku z realizacją określonej Transakcji po 12 miesiącach od daty jej rejestracji, chyba że przed upływem 12 miesięcy od daty jej rejestracji Uczestnik złoży żądanie wypłaty Zwrotu odpowiadający kwocie powiększającej Saldo Zwrotów w wyniku dokonania tej Transakcji, przy czym w pierwszej kolejności rozliczane są Transakcje, które odbyły się najwcześniej.
  13. Zwroty mogą stanowić przychód w myśl ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm.
  14. Saldo Zwrotów nie podlega jakiemukolwiek oprocentowaniu.
  15. Wykluczone jest przenoszenie Salda Zwrotów na osoby trzecie.
 4. Postępowanie reklamacyjne

  1. Uczestnikowi przysługuje reklamacja związana z niewykonywaniem lub wadliwym wykonywaniem przez Starbonus usług związanych z Programem, określonych w niniejszym Regulaminie (w tym nieprawidłowym naliczaniem Salda Zwrotów na koncie).
  2. Wszelkie reklamacje należy zgłosić do Starbonus na adres mailowy [email protected] lub pisemnie na adres Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, i wskazać: datę Transakcji, strony Transakcji oraz przekazać potwierdzenie jej dokonania (może być widok potwierdzenia dokonania Transakcji z systemu Partnera lub maila), adres email pod jakim Uczestnik zarejestrował Konto – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości.
  3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania Starbonus kompletnej reklamacji.
  4. Starbonus może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyny reklamacji.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie i Zakończenie Programu

  1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie, poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta emailem na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Starbonus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, co zostanie uczynione w ciągu 48 godzin od daty otrzymania takiego żądania.
  2. Starbonus zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa Uczestnikowi w Programie w każdej chwili, jeżeli uzna, że Uczestnik łamie postanowienia Regulaminu. Informacja o tym fakcie zostanie dostarczona w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od decyzji o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres: Starbonus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.
  3. Ustanie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą Salda Zwrotów.
  4. Starbonus zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu w każdej chwili, z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Po zakończeniu programu Saldo Zwrotów przestanie być dostępne dla Uczestników. Informacja o zakończeniu działania Programu podana będzie w Serwisie.
 6. Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Uczestnika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Starbonus Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności dostępnej pod adresem: starbonus.pl/prywatnosc/.
  2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email [email protected] lub pisemnie na adres: Starbonus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.
 7. Rozwiązywanie sporów

  1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Uczestnikiem a Starbonus, którego przedmiotem są usługi określone w Regulaminie, jest prawo polskie.
 8. Postanowienie końcowe

  1. Starbonus może w każdej chwili zmienić Regulamin w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania Programu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Starbonus Sp. z o.o., niekrótszym niż 30 dni od momentu powiadomienia Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres przypisany do jego Konta. Zmiana zostanie udostępnienia na starbonus.pl/regulamin/
  2. Zmieniony Regulamin uważa się za zaakceptowany, jeżeli Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie od dnia powiadomienia Uczestnika o zmianie Regulaminu na do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
  3. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego punktu powyżej poprzez wysłanie informacji na adres email [email protected] lub pisemnie na adres: Starbonus Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.